Què és la RBU?


La renda bàsica universal és una prestació ciutadana que es dona a tota la societat resident al país pel simple fet de formar-hi part i que en cap cas va en detriment de drets ja reconeguts i garantits pel sistema públic. Així, és un ingrés incondicional que rep tothom i que permet a la ciutadania tenir les necessitats bàsiques cobertes i, per tant, possibilita l’oportunitat d’una vida activa, lliure i igual dins la societat, així com permetre un replantejament del model comú que ens volem donar.

La RBU és incondicional, regular i individual:
  • Incondicional en el sentit que no demana una acció concreta per obtenir-la ni complir amb uns requisits: possibilita una vida digna en independència de les situacions, identitats, nacionalitats... de cadascú. No es tracta de salvar-te d’una situació definida i tancada d’on no pots sortir, sinó de garantir que mai no t’hi trobis. I si t’hi trobes, que no t’hagis d’excusar.
  • Regular ja que es dona de manera periòdica. Així, no és una ajuda d’emancipació ni un pagament per haver passat una etapa vital. Tothom la rep cada mes sense necessitat de demanar permís per o gràcies a una edat, una situació o haver passat determinats llindars.
  • Individual ja que no assumeix un repartiment equitatiu de les rendes dins les llars. Així, evita dependències econòmiques en la llar que recauen sobre dones i joves, principalment.

Aquesta mesura ofereix una oportunitat per sortir del risc de pobresa de molta gent, evitant el naufragi de molts ciutadans, però sobretot permet imaginar nous mons i caminar cap a una nova llibertat, social, econòmica i democràtica.